REALIZACE ZELENÝCH OPATŘENÍ NA OCHRANU KVALITY OVZDUŠÍ MĚSTA MĚLNÍK
1. ETAPA

Město Mělník díky finanční podpoře Norských fondů 2014–2021 a Státního fondu životního prostředí ČR zavádí vybraná zelená opatření, která prokazatelně přispívají ke zlepšení kvality ovzduší.

 

 

Cílem našeho projektu je zvýšit kvalitu života v našem městě.
 

Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšit kvalitu života v našem městě. Chceme toho dosáhnout prostřednictvím iniciativy, která zahrnuje výsadbu 1078 dřevin na 16 různých lokalitách v celém městě, včetně centra i jeho okolí.

 

Jsme si vědomi, že úspěch projektu závisí nejen na samotných opatřeních, ale také na pravidelné komunikaci s veřejností a na zapojení místních škol.

 

Proto aktivně komunikujeme s občany, abychom s nimi sdíleli klíčové informace o důležitosti výsadby zeleně a o přínosech, které tato iniciativa pro naše město přináší.

 

Zapojení místních škol do projektu pomáhá zabezpečit, že budoucí generace budou lépe informovány o důležitosti ochrany životního prostředí a jejím významu pro lidstvo jako takové.

 

Celková výše finanční podpory pro tento projekt činí
10 168 730,30 Kč

Realizace projektu začíná v listopadu 2023 a plánovaný termín dokončení je 30.4.2024.

 

Tento projekt navazuje na úspěšnou iniciativu nazvanou „Vliv dopravy na znečištění ovzduší v rámci trasy TEN-T Ústí nad Labem – Mělník – Zdiby“ (TENT AIR). Tato aktivita byla zaměřena na monitorování kvality ovzduší v podél trasy Transevropské dopravní sítě Východní a východo-středomořský koridor. TENT AIR byl taktéž financován z prostředků Norských fondů a SFŽP ČR. Mezi výstupy projektu patří akční plány pro zapojená města, tedy i pro Mělník. Akční plány slouží jako důležitý podklad k dalšímu rozvoji města.

 

Náš projekt je založen na hlavním strategickém dokumentu, a to PROGRAMU ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ – Zóna CZ02 – Střední Čechy, který vydalo Ministerstvo životního prostředí.

 

Problematika znečištění ovzduší patří v České republice mezi dlouhodobé prioritní téma ochrany životního prostředí.

 

Naším hlavním záměrem je aktivním přístupem přispět k řešení aktuální výzvy týkající se kvality ovzduší. Naším přáním je vytvořit pro všechny občany našeho města životní prostředí, které je nejen zdravější, ale také příjemnější.

Předpokládaný termín zahájení realizace projektu: listopad 2023

Termín ukončení realizace projektu: 30.4.2024

Norské fondy přispívají ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru.

Norské fondy posilují bilaterální vztahy mezi Norskem a Českou republikou.

Přejít nahoru